[HOME]

STATUT

Statut našeg udruženja

 

[ O NAMA ]
[ O KOSJERICU ]
[ PROJEKTI ]
[ LINKOVI ]
[ FAJLOVI ]
[ KONTAKT ]

STATUT

 

U skladu sa odredbama čl. 6 i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ («Službeni list SFRJ», br. 42-90), Osnivačka skupština "K-Town Group", na sednici održanoj 22.02.2003. u Kosjeriću usvojila je:

S T A T U T
"K-Town Group"-a

Član 1.
Ciljevi

"K-Town Group", u daljem tekstu "KTG", osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj promocija, zaštita i unapređenje ljudskih i političkih prava i sloboda, razvoj ekoloških ljudskih prava, a posebno afirmisanje kulturnih potencijala zajednice kroz podsticanje individualne kreativnosti i samosvesti, kao i iniciranje i organizovanje različitih vidova kulturnih i umetničkih akcija u lokalnoj zajednici i regionu, edukacija stanovništva kroz tribine, seminare i predavanja iz raznih oblasti života i nauke, podsticanje razvoja institucija civilnog društva (participacija i inicijativa), širenje međuljudske tolerancije i razumevanja.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja ciljeva "KTG"-a, naročito ističemo:
1. "KTG" prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti pomenutih u članu 1
2. sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim aktivnostima
3. organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, savetovanja, seminare, tribine, i strucne skupove iz navedenih oblasti
4. organizuje izvođenje umetničkih kampova, koncerata, izložbi, književnih večeri i drugih kulturno-umetničkih aktivnosti
5. objavljuje sve materijale-produkte ostvarenih aktivnosti (zbornike, muzičke zapise ...) na lokalnim i državnim sredstvima informisanja čineći ih dostupnim javnosti.

Član 3.
Naziv i sedište

Naziv udruženja je: "K-Town Group"
Udruženje građana "K-Town Group" ima sedište u Kosjeriću.
Udruženje građana "K-Town Group" svoju delatnost ostvaruje na teritoriji opštine Kosjerić kao i na celoj teritoriji Srbije i Crne Gore.

Član 4.
Članstvo

Član Udruženja građana "KTG" može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve udruženja i njen Statut.
Odluku o prijemu u članstvo donosti Skupština na predlog Upravnog odbora.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju ili odlukom Upravnog odbora.
Članstvo u udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana, prema proceni Upravnog ili Nadzornog odbora.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 5.
Prava i obaveze članova

Član ima pravo da:
1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva "KTG"-a
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa "KTG"-a
3. bira i bude biran u organe "KTG"-a
4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima "KTG"-a
Član je dužan da:
1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva "KTG"-a
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima "KTG"-a
3. plaća članarinu
4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 6.
Skupština

Skupštinu "KTG"-a čine svi članovi udruženja.
Skupština se redovno sastaje jednom godinšnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog ili Nadzornog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje trećine članstva.
Skupština:
1. donosi plan i program rada
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
3. razmatra i usvaja, najmanje jednom godinšnje, izveštaj Upravnog odbora
4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
5. bira i razrešava članove Upravnog odbora.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje polovina članstva.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta nepohodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

Član 7.
Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ "KTG"-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima 7 članova koje bira i opoziva Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i generalnog sekretara. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Predsednik upravnog odbora i generalni sekretar su ovlašćeni da zastupaju udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime organizacije.
Upravni odbor može ovlastiti i neko treće lice da u ime i za račun "KTG"-a zastupa organizaciju u pojedinim pravnim poslovima. Ovakvu vrstu punomoćja, a na osnovu odluke Upravnog odbora, potpisuju Predsednik ili generalni sekretar.
Mandat članova Upravnog odbora je četri godine i mogu se ponovo birati.

Član 8.
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje "KTG"-a i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nazorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 9.
Javnost rada

Rad Udruženja građana "KTG" je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima "KTG"-a, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 10.
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje građana "KTG" uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
"KTG" može pristupiti međunarodnim udruženjima sa istim ili sličnim aktivnostima i ciljevima, o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod državnog organa u roku od petnaest dana, u skladu sa zakonom.

Član 11.
Sredstva

Udruženje građana "KTG" pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih i opštinskih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 12.
Prestanak rada "KTG"-a

Udruženje građana "KTG" prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarenje ciljeva "KTG"-a, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina "KTG"-a preneće se na lokalne škole na teritoriji opštine Kosjerić.

Član 13.
Pečat

"KTG" ima pečat pravougaonog oblika. Simbol organizacije predstavljaju četiri glave koje su raspoređene polukružno na levoj strani u odnosu na tekst "K-Town Group". Sam text je napisan iz dva dela. Velikim slovima je ispisano "K-Town" dok je malim slovima, iznad texta "K-Town", ispisana reč "Group".

Član 14.
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od Osnivačke skupštine Udruženja građana "KTG", a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnih organa.

» O nama
» Statut
» Saradnici
» Mreže
» Donatori